Nắm vững cách thức sử dụng các công cụ và phương pháp hay nhất trong bán hàng và marketing B2B để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua khóa học trực tuyến miễn phí này.

Hiểu cách tạo ra các chiến lược thành công trong bán hàng doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) là rất quan trọng để phát triển. Khóa học bán hàng và marketing này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của bán hàng B2B và giải thích cách xác định người mua cũng như hiểu quá trình ra quyết định của họ. Chúng tôi chỉ cho bạn cách phát triển một đề xuất giá trị đầy đủ thông tin cho khách hàng và tăng doanh thu bằng cách hướng dẫn khách hàng tiềm năng qua phễu marketing. Đăng ký để trở thành chuyên gia trong quản lý bán hàng B2B.

Bán hàng và marketing doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) là các giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp. Các phương pháp bán hàng và marketing B2B rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và thường liên quan đến việc tiếp cận với khách hàng không chỉ có kiến thức mà còn có nhu cầu và yêu cầu cụ thể, trái ngược với những người mua hàng thông thường. Hiểu rõ khách hàng B2B, quy trình bán hàng và marketing, cũng như sự khác biệt giữa marketing B2B và marketing doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) là rất cần thiết cho bất kỳ tổ chức nào muốn phát triển và thành công trong thị trường cạnh tranh ngày nay. Khóa học bán hàng và marketing B2B này khám phá chi tiết những khái niệm này.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách xem xét các loại người mua B2B khác nhau để giúp bạn hiểu rõ hành vi mua hàng độc đáo của họ. Điều này cho phép bạn tạo ra các chiến dịch marketing nhắm mục tiêu, phù hợp với cán bộ mua hàng và các chuyên gia khác. Phát triển một đề xuất giá trị hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu và ‘điểm khó khăn’ của khách hàng tiềm năng là rất cần thiết. Làm được điều này đòi hỏi các chiến lược thông minh để phát triển và duy trì một thương hiệu mạnh mẽ trong không gian B2B. Do đó, khóa học này tập trung vào các yếu tố chính giúp bạn tạo ra một chiến lược marketing thành công cho đối tượng độc đáo của bạn.

Khóa học chứng minh tầm quan trọng của việc liên kết các đội ngũ bán hàng và marketing trong các quy trình hợp tác, dẫn đến các chiến dịch hiệu quả hơn, tạo ra khách hàng tiềm năng B2B và tăng trưởng. Chúng tôi chỉ cho bạn cách xây dựng một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng toàn diện trước khi đánh giá hiệu quả khách hàng tiềm năng và nuôi dưỡng họ thông qua phễu bán hàng. Chúng tôi cung cấp đào tạo bán hàng mà bạn cần để đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng di chuyển qua từng giai đoạn của phễu bán hàng từ nhận thức đến mua hàng. Hiểu rõ những yếu tố này trang bị cho bạn khả năng tạo ra một kế hoạch tạo khách hàng tiềm năng B2B mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng. Đăng ký để trở thành chuyên gia trong bán hàng và marketing B2B.

START COURSE NOW

Learn how to use B2B sales and marketing best practices and tools to drive business growth in this free online course.
Understanding how to create successful strategies in business-to-business (B2B) selling is crucial for growth. This sales and marketing course covers various aspects of B2B sales and explains how to identify buyers and interpret their decision-making process. We show you how to develop a well-informed value proposition for your customers and increase revenue by guiding leads down the marketing funnel. Sign up to master B2B sales management.

Business-to-Business (B2B) sales and marketing are commercial transactions between businesses. B2B sales and marketing practices are critical to drive growth and typically involve engaging with customers who are not only knowledgeable but also have specific needs and requirements as opposed to browsing shoppers. Understanding the B2B customer, the sales and marketing process and the differences between B2B and business-to-consumer (B2C) marketing is essential for any organisation that wants to grow and succeed in today’s competitive marketplace. This B2B sales and marketing course explores these concepts in detail.

We begin by examining various types of B2B buyer to help you understand their unique purchasing behaviours. This allows you to create targeted marketing campaigns that resonate with purchasing officers and other professionals. Developing a compelling value proposition that speaks to the needs and ‘pain points’ of your potential customers is essential. Doing so requires smart strategies for developing and maintaining a strong brand in the B2B space. This course thus focuses on key elements that help you create a winning marketing strategy for your unique audience.

The course demonstrates the importance of aligning the sales and marketing teams in collaborative processes, leading to more effective campaigns that generate B2B leads and growth. We show you how to build a comprehensive lead database before effectively qualifying leads and nurturing them through the sales funnel. We provide the sales training you need to ensure that potential customers move through each stage of the sales funnel from awareness to purchase. A solid understanding of these elements equips you with the ability to create a robust B2B lead generation plan that drives growth. Sign up to master B2B sales and marketing.