Nghệ – Tác dụng tuyệt vời của nghệ và cách sử dụng