Học cách các tổ chức tiến hành nghiên cứu để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của họ, với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Trong khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ tìm hiểu về quản lý tiếp thị và thu thập thông tin chi tiết về tiếp thị. Hệ thống thông tin tiếp thị bao gồm con người, thiết bị và quy trình để thu thập, sắp xếp, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người ra quyết định tiếp thị. Khóa học này dạy bạn các chức năng và thành phần của hệ thống thông tin tiếp thị và về các loại hình nghiên cứu và quy trình tiếp thị khác nhau.

Nghiên cứu tiếp thị là thiết kế, thu thập, phân tích và báo cáo một cách có hệ thống các dữ liệu liên quan đến tình huống tiếp thị cụ thể mà một tổ chức phải đối mặt. Khóa học này trước tiên sẽ dạy bạn các bước trong quy trình nghiên cứu tiếp thị. Bạn sẽ nghiên cứu bốn thành phần của nó và xem xét các nguồn thông tin quan trọng cho hệ thống báo cáo nội bộ. Sau đó, khóa học sẽ thảo luận về khai thác dữ liệu, bao gồm các mẫu có thể được khai thác, các nguồn thông tin tình báo cạnh tranh, lọc cộng tác và lọc nội dung.

Nghiên cứu tiếp thị là một quá trình có hệ thống và khách quan bao gồm việc xác định, thu thập, phân tích, phổ biến và ứng dụng thông tin. Khóa học này sẽ thảo luận về nghiên cứu xác định vấn đề và nghiên cứu giải quyết vấn đề. Bạn sẽ nghiên cứu ba loại công ty nghiên cứu tiếp thị, quy trình xác định vấn đề, hai loại thiết kế nghiên cứu và hai loại dữ liệu. Bạn cũng sẽ nghiên cứu thiết kế nghiên cứu thăm dò, các hình thức khác nhau của kỹ thuật chiếu, dân tộc học, v.v.

Hệ thống thông tin Tiếp thị phục vụ các nhà quản lý công ty cũng như các đối tác bên ngoài và phải cân bằng nhu cầu với tính khả thi. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hệ thống thông tin tiếp thị và tầm quan trọng của nó đối với những người ra quyết định tiếp thị trong một công ty. Bạn sẽ tìm hiểu về các thành phần thiết yếu tạo nên hệ thống thông tin tiếp thị và tìm hiểu cách một tổ chức có thể thu thập thông tin quan trọng hữu ích cho việc đưa ra quyết định tiếp thị. Hãy xem khóa học và thu thập những thông tin chi tiết hữu ích này ngay hôm nay!

START COURSE NOW

Learn how organizations conduct research in order to aid in their marketing efforts, with this free online course.
In this free online course you will learn about marketing management and capturing marketing insights. Marketing information systems consist of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyse, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to marketing decision-makers. This course teaches you the functions and components of marketing information systems and about different types of marketing research and processes.

Marketing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of data relevant to a specific marketing situation facing an organization. This course will first teach you the steps in the marketing research process. You will study its four components and look into the important sources of information for the internal reporting system. The course will then discuss data mining, including the patterns that can be mined, the sources of competitive intelligence, collaborative filtering, and content filtering.

Marketing research is a systematic and objective process which involves identification, collection, analysis, dissemination, and application of information. This course will discuss problem identification research and problem-solving research. You will study the three types of marketing research firms, the problem definition process, the two types of research design, and the two types of data. You will also study exploratory research design, the different forms of projective techniques, ethnography, and more.

The Marketing information system serves company managers as well as external partners and must balance needs against feasibility. Upon the completion of this course, you will have a better understanding of the marketing information system and its importance for marketing decision-makers within a company. You will learn about the essential components that make up a marketing information system and learn how an organization can gain important information that is helpful for making marketing decisions. Check out the course, and gain these helpful insights, today!