Nắm rõ hơn về vai trò của phân tích cạnh tranh bằng cách sử dụng khung PESTEL và SWOT trong marketing.

Phân tích cạnh tranh giúp một tổ chức xác định đối thủ cạnh tranh của mình và đánh giá các chiến lược của họ. Điều này cho phép các tổ chức xác định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh so với sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ. Khóa học này sẽ dạy bạn vai trò của phân tích cạnh tranh trong marketing, các chiến lược kinh doanh chính đằng sau marketing và tầm quan trọng của việc phân tích và so sánh công ty của bạn với các đối thủ cạnh tranh.

Khóa học này trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn những tính năng quan trọng của phân tích đối thủ cạnh tranh. Bạn sẽ nghiên cứu các mục tiêu của marketing bao gồm tham gia vào các hoạt động thực hiện trao đổi hữu ích về mặt xã hội và kinh tế, phát triển tổ chức marketing và kiếm đủ thặng dư/lợi nhuận để tồn tại và phát triển. Bạn cũng sẽ học cách phân tích chiến lược marketing của một công ty cũng như nghiên cứu các chiến lược marketing khác nhau.

Phân tích PESTEL là một khung hoặc công cụ được sử dụng để phân tích và giám sát các yếu tố môi trường marketing bên ngoài có tác động đến một tổ chức. Nó là viết tắt của Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Công nghệ, Môi trường và Pháp lý. Những thay đổi trong bất kỳ khía cạnh nào của khung này đều có khả năng tác động đến toàn bộ doanh nghiệp. Khóa học này sẽ thảo luận về các yếu tố khác nhau của khung PESTEL và cả phân tích SWOT.

Sau đó, khóa học sẽ giới thiệu cho người học những tính năng quan trọng của phân tích đối thủ cạnh tranh và giải thích cách phân tích đối thủ cạnh tranh phù hợp với các mục tiêu chung của công ty. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ học được về các quy trình và năng lực kinh doanh cốt lõi, cách phân tích SWOT có thể giúp doanh nghiệp của bạn tự phân tích với các đối thủ cạnh tranh và các phương pháp khác được sử dụng để phân tích đối thủ cạnh tranh và khách hàng, vì vậy hãy nhớ xem qua nhé.

START COURSE NOW

Gain a better understanding of the role of competitive analysis utilizing PESTEL and SWOT frameworks in marketing.
Competitive analysis helps an organization identify its competitors and evaluate their strategies. This allows organizations to to determine competitors’ strengths and weaknesses relative to their own products or services. This course will teach you the role of competitive analysis in marketing, key business strategies behind marketing, and the importance of analyzing and comparing your company to your competitors.

This course will first introduce you to the important features of competitor analysis. You will study the objectives of marketing including the engagement in activities that perform a socially and economically useful exchange, development of a marketing organization, and earning sufficient surplus/profit to survive and grow. You will also learn how to analyze a company’s marketing strategy as well as study the different strategies of marketing.

The PESTEL analysis is a framework or tool used to analyze and monitor the external marketing environment factors that have an impact on an organization. It stands for Political, Economic, Social, Technological, Environment, and Legal. Changes in any of these aspects of the framework have the potential to impact the entire business. This course will discuss the different factors of the PESTEL framework and also of SWOT analysis.

The course will then introduce learners to the important features of competitor analysis and explain how competitor analysis fits into a company’s overall objectives. Upon the completion of this course, you will have learned about core business processes and competencies, how SWOT analysis can help your business analyze itself with its competitors, and other methods used to analyze competitors and customers, so make sure to check it out.