Tìm hiểu về hành vi mua hàng trong thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Với khóa học trực tuyến miễn phí này, bạn sẽ tìm hiểu về hành vi mua hàng của doanh nghiệp và sự khác biệt giữa thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và thị trường doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Khóa học tiếp tục cung cấp các bài học về việc sử dụng các kênh và đối tác kênh trong tiếp thị sản phẩm. Bạn cũng sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến các hành vi này, và các giai đoạn của quá trình mua hàng ở cả thị trường B2C và B2B. Tìm hiểu tất cả những điều này và hơn thế nữa.

Khóa học trực tuyến miễn phí này được thiết kế để cung cấp cho người học nội dung học tập về tiếp thị và hành vi người tiêu dùng. Khóa học bắt đầu với các bài học về thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Bạn sẽ được giới thiệu và tìm hiểu về một số đặc điểm của thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp và sự khác biệt giữa các loại thị trường B2B và B2C. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về nhu cầu sản phẩm trong thị trường B2B. Sau khi được giới thiệu về loại hình thị trường B2B, bạn sẽ tìm hiểu thêm về người mua B2B và hành vi của họ. Khách hàng trong thị trường B2B thường được chia thành bốn loại; đại lý, nhà sản xuất, Tổ chức, chính phủ. Tìm hiểu về bốn loại khách hàng B2B này và các ví dụ tương ứng của họ với khóa học trực tuyến miễn phí này. Mọi giao dịch mua đều trải qua một chu kỳ chung cho người mua. Bạn sẽ tìm hiểu về các giai đoạn này trong quy trình mua hàng cho thị trường B2B. Tại sao bạn nghĩ rằng các công ty muốn được gần gũi với người mua của họ? Có một vài lý do tại sao các công ty muốn điều này, và khóa học này sẽ chỉ ra cẩn thận một số lý do này. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về khái niệm phân phối trung gian trong các giao dịch kinh doanh và ứng dụng của nó trong các môi trường kinh doanh khác nhau.

Hơn nữa, khóa học này cung cấp các bài học về sử dụng các kênh tiếp thị. Bạn sẽ được giới thiệu về các kênh tiếp thị và tìm hiểu về những gì đối tác kênh đại diện cũng như chức năng của họ. Bạn sẽ tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng và cách nó liên quan đến các kênh tiếp thị. Sau đó, Bạn sẽ tìm hiểu về các loại đối tác kênh và cách phân loại tốt nhất. Các doanh nghiệp thường chạy nhiều kênh tiếp thị. Tìm hiểu tại sao và làm thế nào việc sử dụng nhiều kênh và kênh thay thế đã trở thành thông lệ của một số công ty hàng đầu. Thông thường, có sự xung đột về các kênh tiếp thị trong doanh nghiệp và xung đột này chủ yếu được giải quyết bằng cách khiến các kênh hợp tác. Nhưng làm thế nào để đạt được sự hợp tác kênh này, bạn có thể hỏi? Khóa học này sẽ cung cấp các bài học về cách đạt được sự hợp tác và tích hợp kênh một cách có đạo đức để tránh hoặc hạn chế xung đột. Hành vi mua hàng của người tiêu dùng là một lĩnh vực quan trọng khác trong tiếp thị và cần được chú ý đúng mức. Bạn có nghĩ rằng các đặc điểm tính cách, hoặc một thứ gì đó ngẫu nhiên như thiết kế của cửa hàng, có thể ảnh hưởng đến hành vi mua hàng? Tìm câu trả lời cho câu hỏi này và hơn thế nữa với khóa học trực tuyến miễn phí này khi bạn tìm hiểu về các yếu tố xã hội, tâm lý, tình huống và cá nhân có thể ảnh hưởng đến hành vi mua hàng.

Tiếp thị là tất cả về khách hàng. Nhưng khách hàng là ai? Nếu bạn là một nhà sản xuất ô tô, bạn có nhiều loại khách hàng. Bạn có thể có các chính phủ và cơ quan cho thuê muốn mua phương tiện theo đội xe. Chúng tôi gọi những khách hàng này là doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Bạn cũng sẽ có các đại lý mà bạn muốn bán xe của mình; đây cũng là B2B. Sau đó, có người dùng cuối hoặc khách hàng của đại lý. Mặc dù đại lý sở hữu chiếc xe khi nó được bán, nhưng nhà sản xuất gần như luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp thị chiếc xe đó. Việc xác định khách hàng mục tiêu của bạn có thể khó khăn, nhưng với các định nghĩa phù hợp và nghiên cứu phù hợp, các nhà tiếp thị sẽ hiểu rõ khách hàng của họ hơn chính họ. Đây chỉ là một số điều mà khóa học này hy vọng sẽ giúp bạn học hỏi với tư cách là một nhà tiếp thị. Bạn sẽ được cung cấp các bài học kỹ lưỡng về hành vi mua hàng của các doanh nghiệp trong B2B, các quy trình và động lực của việc sử dụng các kênh tiếp thị và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Đây là cơ hội để các nhà tiếp thị và những người đam mê tiếp thị tìm hiểu rất nhiều về các kênh tiếp thị và hành vi mua hàng. Bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay.

START COURSE NOW

Learn about the buying behaviours in business-to-business and business-to-consumer markets with this free online course.
With this free online course, you will learn about business buying behaviours and the differences between business-to-business (B2B) markets and business-to-consumer (B2C) markets. The course further provides lessons on the use of channels and channel partners in marketing products. You will also study the factors influencing these behaviours, and the stages of the buying process in both B2C and B2B markets. Learn all these and more.

This free online course is designed to provide the learner with learning content on marketing and consumer behaviour. The course begins with lessons on business-to-business (B2B) markets. You will be introduced to and learn about some of the characteristics of a business-to-business market and the differences between B2B and B2C market types. You will learn also about the demand for products in a B2B market. After being introduced to the B2B market type, you will then learn more about the B2B buyers and their behaviours. Customers in B2B markets are often categorized into four; resellers, producers, Institutions, government. Learn about these four categories of B2B customers and their respective examples with this free online course. Every purchase goes through a common cycle for buyers. You will learn about these stages in the buying process for B2B markets. Why do you think companies want to be near their buyers? There are a couple of reasons why companies want this, and this course will carefully point out some of these reasons. You will also learn about the concept of disintermediation in business transactions and its application in different business settings.

Furthermore, this course provides lessons on using marketing channels. You will be introduced to marketing channels and learn about what channel partners represent as well as their functions. You will learn about supply chain management and how it relates to marketing channels.  Afterwards, You will learn about the types of channel partners and how they are best categorized. Businesses often run multiple channels of marketing. Find out why and how using multiple and alternate channels have become a practice with some top firms. Oftentimes, there is a conflict of marketing channels in businesses, and this conflict is solved mostly by getting the channels to cooperate. But how is this channel cooperation achieved, you may ask? This course will provide lessons on how to ethically achieve channel cooperation and integration to avoid or curb conflict. Consumer purchasing behaviour is another key area in marketing and one where proper attention must be paid. Do you think personality traits, or something as random as a store’s design, can influence purchasing behaviour? Find the answer to this question and more with this free online course as you learn about the societal, psychological, situational and personal factors that can influence purchasing behaviour.

Marketing is all about the customer. But who is the customer? If you are a car manufacturer, you have multiple types of customers. You might have governments and rental agencies that wish to buy fleet vehicles. We call these customers business-to-business (B2B). You would also have dealerships to whom you want to sell your cars; this is also B2B. Then, there are the end-users or dealer’s customers. Though the dealer owns the car when it is sold, the manufacturer almost always plays a crucial role in the marketing of that car. Identifying your target customer can be difficult, but with the proper definitions and the right research, marketers will know their customers better than they know themselves. These are just about some of the things this course hopes to help you learn as a marketer. You will be provided with thorough lessons on the buying behaviours of businesses in B2B, the processes and dynamics of using marketing channels, and the buying behaviours of consumers. It is an opportunity for marketers and marketing enthusiasts to learn a great deal about marketing channels and buying behaviours. Begin your learning journey today.