Nắm vững các chiến lược trong tiếp thị quốc tế và quản lý chuỗi cung ứng với khóa học trực tuyến miễn phí này.

Chìa khóa thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào là làm cho mọi người nhận thức được những gì bạn đang bán và sắp xếp để đưa sản phẩm đến với họ một cách hiệu quả. Khóa học này tìm hiểu định nghĩa của ‘tiếp thị quốc tế’ và ‘quản lý chuỗi cung ứng’ và tiếp tục thảo luận về các chiến lược toàn cầu lớn mà các công ty thành công áp dụng cho các thị trường khác nhau. Nâng cao kỹ năng tiếp thị quốc tế và quản lý chuỗi cung ứng của bạn bằng cách học khóa học toàn diện này.

Bạn có muốn thành thạo nghệ thuật tác động đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng không? Mục tiêu cơ bản của mọi doanh nghiệp là kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của họ và khả năng thuyết phục khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ là điều cần thiết để biến mục tiêu đó thành hiện thực. Khóa học này cung cấp cho bạn một đánh giá toàn diện về các chiến lược tiếp thị quốc tế và quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu đã thúc đẩy các doanh nghiệp quốc tế lớn thống trị trên toàn thế giới. Bắt đầu với giá toàn cầu, một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp nhất trong tiếp thị quốc tế, bạn sẽ điều tra phân biệt giá cả và nguyên nhân của nó. Hiểu sâu hơn về sự cân bằng giá cả tinh tế và lý do phân khúc thị trường quốc tế.

Đi sâu vào khái niệm ‘giá chuyển nhượng’, các giao dịch bán hàng giữa các thực thể thuộc cùng một công ty được sử dụng khi các thực thể riêng lẻ của một công ty đa thực thể lớn hơn được xử lý và đo lường riêng biệt. Tiếp tục khám phá ‘định giá săn mồi’, sử dụng giá cả làm vũ khí cạnh tranh để loại bỏ các đối thủ yếu hơn ra khỏi thị trường quốc gia. Bạn sẽ phân tích ‘sự tương đương cấu trúc’, liên quan đến việc liệu các cấu trúc tiếp thị có cùng ý nghĩa và tầm quan trọng ở các quốc gia khác nhau hay không. Đối chiếu điều đó với ‘sự tương đương chức năng’, kiểm tra xem một khái niệm hoặc hành vi nhất định có phục vụ cùng một vai trò hoặc chức năng ở các quốc gia khác hay không. Tìm hiểu thêm về ‘sự tương đương về khái niệm’, liên quan đến việc giải thích các thương hiệu, sản phẩm, hành vi người tiêu dùng và các nỗ lực tiếp thị.

Quản lý chuỗi cung ứng đòi hỏi phải quản lý dòng chảy của hàng hóa và dịch vụ và bao gồm tất cả các quá trình chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng. Khóa học sẽ thảo luận về các thành phần chính mà sự thành công của các chiến lược hoạt động toàn cầu phụ thuộc vào. Bạn sẽ tìm hiểu rằng khả năng tương thích của chiến lược hoạt động toàn cầu đề cập đến mức độ nhất quán giữa quyết định đầu tư nước ngoài và chiến lược cạnh tranh của công ty. Sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng hậu cần và phân phối toàn cầu đã đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của thương mại thế giới và hội nhập sản xuất trên quy mô toàn cầu. Cuối cùng, bạn sẽ nghiên cứu về quản lý vật liệu, phân phối vật lý, quản lý nguồn nhân lực quốc tế và các chiến lược sản xuất. Khóa học này sẽ được quan tâm cho các sinh viên theo học ngành Nghiên cứu Kinh doanh, những người làm việc trong lĩnh vực hậu cần hoặc những người muốn nâng cao đáng kể kiến thức kinh doanh quốc tế của họ. Tại sao phải chờ đợi? Bắt đầu khóa học này ngay hôm nay và trở thành một chuyên gia về tiếp thị quốc tế và quản lý chuỗi cung ứng.

CLICK HERE TO LEARN

Master the strategies involved in international marketing and supply chain management in this free online course.
The key to any business success is making people aware of what you are selling and arranging to get it to them efficiently. This course investigates the definition of ‘international marketing’ and ‘supply chain management’ and goes on to discuss the major global strategies that successful firms adopt for different markets. Boost your international marketing and supply chain management skills by studying this comprehensive course.

Would you like to master the art of influencing consumer buying decisions? The fundamental objective for all businesses is to earn a profit from their business operations and the ability to convince customers and meet their needs is essential to making that goal a reality. This course offers you a comprehensive review of top-level international marketing and supply chain management strategies that have propelled major international businesses to worldwide dominance. Beginning with global pricing, one of the most critical and complex issues in international marketing, you will investigate price discrimination and its causes. Gain insight into the delicate pricing balance and the reasons for international market segmentation.

Delve deep into the concept of ‘transfer prices’, the sales transactions between entities belonging to the same company used when individual entities of a larger multi-entity firm are treated and measured separately. Go on to uncover ‘predatory pricing’, which uses price as a competitive weapon to drive weaker competitors out of a national market. You will analyse ‘construct equivalence’, which deals with whether marketing constructs have the same meaning and significance in different countries. Contrast that with ‘functional equivalence’, which examines whether a given concept or behaviour serves the same role or function in other countries. Further explore ‘conceptual equivalence’, which deals with the interpretation of brands, products, consumer behaviour and marketing efforts.

Supply chain management entails managing the flow of goods and services and includes all processes that transform raw materials into final products. The course will discuss the key components that the success of global operation strategies depends on. You will learn that the global operations strategy’s compatibility refers to the degree of consistency between the foreign investment decision and the company’s competitive strategy. You will then realise that global logistics and distribution have played a critical role in the growth and development of world trade and the integration of manufacturing on a world scale. Finally, you will study materials management, physical distribution, international human resource management and manufacturing strategies. This course will be of interest to students pursuing Business Studies, those in logistics or those who want to elevate their international business knowledge significantly. Why wait? Start this course today and become an international marketing and supply chain management authority.