Khóa học quản lý bán hàng trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn các kỹ năng và kỹ thuật quản lý bán hàng hiệu quả để có một sự nghiệp thành công.

Khóa học quản lý bán hàng trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn về các nguyên tắc, thực hành và công cụ liên quan đến quy trình bán hàng. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả, đạo đức kinh doanh, kỹ thuật bán hàng, kỹ năng thuyết trình và cách hiểu và kết nối với khách hàng của bạn. Trong môi trường kinh doanh, bán hàng là tất cả, khóa học này dạy bạn cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách hiệu quả.

Khóa học này sẽ bắt đầu bằng cách cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách bán hàng và bán hàng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bạn sẽ học các đặc điểm của một thương hiệu và sẽ được hướng dẫn về sự khác biệt giữa bán hàng và tiếp thị. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu những gì cần thiết để thành công trong bán hàng cũng như xác định các loại kênh bán hàng và môi trường bán hàng khác nhau. Bạn sẽ tìm hiểu khái niệm bán hàng thích ứng, khám phá đạo đức kinh doanh và hành vi đạo đức trong bán hàng và xác định các yếu tố của giao tiếp kinh doanh hiệu quả.

Tiếp theo, bạn sẽ nghiên cứu bảy bước của quy trình bán hàng. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn về triển vọng, được chỉ cho cách xác định nhu cầu và cơ hội bán hàng, đồng thời học cách đặt mục tiêu SMART trước cuộc gọi. Khóa học cũng sẽ đề cập đến những ấn tượng đầu tiên, tầm quan trọng của một cách tiếp cận mạnh mẽ và cách tiếp xúc với khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn sẽ học cách chuẩn bị cho một bài thuyết trình bán hàng hiệu quả. Cuối cùng, bạn sẽ học cách xử lý các loại phản đối khác nhau cũng như cách các doanh nhân tự bán mình và ý tưởng kinh doanh của họ.

Vì bán hàng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và nền kinh tế của chúng ta, nên một nghề nghiệp trong lĩnh vực bán hàng sẽ luôn có nhu cầu. Bằng cấp này trong khóa học Quản lý bán hàng sẽ rất được quan tâm đối với những người học đang nghĩ đến việc bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực bán hàng. Nó cũng sẽ hữu ích cho các chuyên gia đã làm việc trong lĩnh vực bán hàng, những người muốn nâng cao bộ kỹ năng của họ lên một tầm cao mới. Hãy xem khóa học ngay hôm nay, và chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, bạn sẽ học được những kỹ năng bán hàng có giá trị và thúc đẩy sự nghiệp của mình.

This free online sales course will teach you effective sales management skills and techniques for a successful career.
This free online sales management course will teach you about the principles, practices, and tools involved in the selling process. In this course, you will learn the importance of effective communication, business ethics, sales techniques, presentation skills, and how to understand and connect with your customers. In a business environment sales are all important, this course teaches you how to effectively sell your product or service.

This course will begin by giving you an overview of how selling and sales influences our daily lives. You will learn the characteristics of a brand and will be guided through the differences between sales and marketing. You will then learn what it takes to be successful in sales as well as to define the different types of selling channels and selling environments. You will learn the concept of adaptive selling, explore business ethics and ethical behaviour in sales, and identify the elements of effective business communication.

Next, you will study the seven steps of the selling process. You will receive guidance on prospecting, be shown how to identify sales needs and opportunities, and learn how to set SMART pre-call objectives. The course will also cover first impressions, the importance of a strong approach, and how to make contact with your prospect. You will learn how to prepare for an effective sales presentation. Finally, you will learn how to handle the different types of objections as well as how entrepreneurs sell themselves and their business ideas.

As sales plays such a major role in our everyday life and economy, a career in sales will always be in demand. This Diploma in Sales Management course will be of great interest to learners who are thinking about starting a career in the sales sector. It will also be useful to professionals already working in sales who want to bring their skill set to the next level. Check out the course today, and in a few short hours you’ll have learned valuable selling skills and boosted your career.