Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ đưa bạn qua các giai đoạn của chu kỳ quản lý sản phẩm, từ tạo ý tưởng đến ra mắt.

Các doanh nghiệp sử dụng một phương pháp quản lý sản phẩm tỉ mỉ để lập kế hoạch và tung ra các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu của họ. Khóa học cấp bằng này khám phá các giai đoạn của chu kỳ quản lý sản phẩm để cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thiết kế và tạo ra các sản phẩm chất lượng. Chúng tôi chỉ cho bạn cách sản phẩm bắt đầu bằng việc tạo ý tưởng và trải qua quá trình nghiên cứu thị trường và đảm bảo chất lượng trước khi ra mắt cuối cùng.

‘Quản lý sản phẩm’ liên quan đến việc giám sát toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khi hình thành đến khi ra mắt. Khóa học này bao gồm các nhiệm vụ và nghĩa vụ của một người quản lý sản phẩm, bao gồm quá trình xác định nhu cầu của khách hàng và thiết kế các tính năng sản phẩm để đáp ứng chúng. Các nhà quản lý sản phẩm cũng phải tạo ra các chiến lược định giá và định vị, tiến hành nghiên cứu thị trường và cộng tác với nhiều nhóm. Khóa học này cũng giải thích cách các doanh nghiệp tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh bằng cách xác định các cơ hội và nhu cầu thị trường, điều chỉnh các ưu đãi để đáp ứng kỳ vọng của thị trường mục tiêu và tạo ra tầm nhìn sản phẩm. Chúng tôi cũng thảo luận về vai trò của các chiến lược quản lý sản phẩm Agile (APM) trong việc tạo ra các sản phẩm mới.

Trải nghiệm người dùng (UX) là rất quan trọng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thành công. Hiểu UX, tư duy thiết kế và nghiên cứu thị trường là điều cần thiết cho quản lý sản phẩm. Dữ liệu cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển sản phẩm thành công. Chúng tôi thảo luận về tầm quan trọng của dữ liệu trong quản lý sản phẩm và chỉ cho bạn cách nó có thể giúp bạn tạo ra các sản phẩm thành công. Khóa học này khám phá từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm và cung cấp các chiến lược thực tế thúc đẩy phát triển sản phẩm thành công.

Các công cụ phân tích sản phẩm cung cấp dữ liệu về chức năng sản phẩm và phản ứng của khách hàng. Chúng tôi đưa ra các lợi ích do các công cụ đó cung cấp và giải thích cách sử dụng chúng để đánh giá xu hướng của người tiêu dùng. Các nhà quản lý sản phẩm phải biết cách tuân thủ các yêu cầu đạo đức và pháp lý có liên quan như bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ để tránh trách nhiệm pháp lý và bảo vệ thương hiệu của họ. Khóa học này phù hợp với bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách thiết kế sản phẩm mới và hướng dẫn họ qua từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm. Đăng ký để tìm hiểu cách biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

CLICK HERE TO LEARN

This free online course takes you through the stages of the product management cycle from idea generation to launch.
Businesses use a meticulous product management methodology to plan for and launch high-quality products that meet the needs of their target audience. This diploma course explores the stages of the product management cycle to provide you with the skills and knowledge required to design and create quality products. We show you how products begin with idea generation and go through market research and quality assurance before their final launch.

‘Product management’ involves overseeing a product’s entire lifecycle, from conception to launch. This diploma course covers the tasks and duties of a product manager, which include the process of identifying customer needs and designing product features to meet them. Product managers must also create pricing and positioning strategies, conduct market research and collaborate with multiple teams. This course also explains how businesses set themselves apart from competitors by identifying market opportunities and demands, tailoring offers to meet target market expectations and creating a product vision. We also discuss the role of Agile product management (APM) strategies in creating new products.

User experience (UX) is crucial for creating successful products and services. Understanding UX, design thinking and market research is essential for product management. Data is also a crucial resource for successful product development. We discuss the importance of data in product management and show you how it may help you to create successful products. This diploma course explores each stage of the product life cycle and provides practical strategies that drive successful product development.

Product analytics tools provide data on product functionality and customer reactions. We lay out the benefits offered by such tools and explain how to use them to gauge consumer trends. Product managers must know how to comply with the relevant ethical and legal requirements like patents and intellectual property rights in order to avoid liability and protect their brand. This diploma course suits anyone who wants to learn how to design new products and guide them through each stage of the product life cycle. Sign up to learn how to turn your ideas into reality.