Tìm hiểu về quản lý tiếp thị và các kỹ thuật nghiên cứu thị trường hiện đại với khóa học Quản lý Tiếp thị miễn phí này.

Khóa học quản lý tiếp thị trực tuyến miễn phí này sẽ chỉ cho bạn các khía cạnh chính và các công cụ liên quan đến các quy trình nghiên cứu thị trường quan trọng hiện nay. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các chiến lược tiếp thị chính phù hợp với các loại hình công ty khác nhau và cách đánh giá các chiến lược tiếp thị. Điều này sẽ dạy bạn các kỹ năng quản lý tiếp thị một cách đơn giản, trực tiếp và tăng cường các kỹ năng tiếp thị và sơ yếu lý lịch của bạn một cách đáng kể.

Các nhà nghiên cứu thị trường giúp nắm bắt thông tin chi tiết về tiếp thị quan trọng, sau đó thông báo các quyết định quan trọng do các nhà quản lý tiếp thị đưa ra. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết về quy trình nghiên cứu thị trường và các khái niệm tiếp thị cốt lõi. Bạn sẽ tìm hiểu cách tiếp thị dịch vụ khác với tiếp thị hàng hóa. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về lý thuyết đằng sau tiếp thị hiện đại và cách nó phát triển qua nhiều năm.

Khi bạn hoàn thành khóa học, bạn sẽ tìm hiểu những hạn chế và chỉ trích của lý thuyết tiếp thị, các đặc điểm quan trọng của phân tích đối thủ cạnh tranh, vấn đề quyết định tiếp thị, vấn đề nghiên cứu tiếp thị và các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khám phá. Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ có thể phân tích chiến lược tiếp thị của một công ty và làm quen với khung PESTEL, Phân tích SWOT và hệ thống thông tin tiếp thị. Bạn cũng sẽ biết những gì liên quan đến phân tích cạnh tranh cũng như các thành phần của hệ thống thông tin tiếp thị.

Bằng cách tham gia khóa học tiếp thị trực tuyến miễn phí này, mọi thứ, từ phát triển chiến lược tiếp thị đến phân tích khách hàng, sẽ được dạy cho bạn một cách rõ ràng và đơn giản. Bạn sẽ học về các công cụ quản lý tiếp thị và nghiên cứu thị trường quan trọng, đồng thời nâng cao đáng kể kỹ năng tiếp thị của mình. Vì vậy, nếu bạn là một chuyên gia tiếp thị hoặc một sinh viên muốn có một sự nghiệp trong thế giới tiếp thị, hãy xem khóa học này và nâng cao kỹ năng ngay hôm nay!

Learn about marketing management and modern market research techniques with this free Marketing Management course.
This free online marketing management course will show you the main aspects of and tools involved in important market research processes today. You will also be shown the main marketing strategies that suit different types of companies, and how to evaluate marketing strategies. This will teach you marketing management skills in a simple, straightforward manner, and give your marketing skills and résumé a valuable boost.

Market researchers help capture important marketing insights, which then inform crucial decisions made by marketing managers. This course will give you an understanding of the process of marketing research and core marketing concepts. You will learn how the marketing of services differs from the marketing of goods. You will also learn about the theory behind modern marketing and how it has evolved over the years.

As you progress through the course, you will learn the limitations and criticisms of marketing theory, the important features of competitor analysis, the marketing decision problem, the marketing research problem, and the exploratory research methods and techniques. Soon, you will be able to analyze a company’s marketing strategy and become familiar with the PESTEL framework, SWOT Analysis, and the marketing information system. You will also know what is involved in competitive analysis as well as the components of a marketing information system.
By taking this free online marketing course, everything from developing marketing strategies to analyzing customers will be taught to you clearly and simply. You will learn about crucial marketing management and market research tools, and give your marketing skills a significant boost. So, if you are a marketing professional or a student who wants to have a career in the world of marketing, check out this course and upskill today!