Tham gia khóa học quản lý trực tuyến miễn phí này để tìm hiểu cách các doanh nghiệp có thể cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình.

Khóa học trực tuyến miễn phí này phù hợp với chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ ai theo đuổi sự nghiệp quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Chúng tôi khám phá các chiến lược để giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn với cả khách hàng trong nước và quốc tế. Chúng tôi giải thích cách quản lý những khách hàng rời đi và cách phục hồi sau những thất bại trong dịch vụ. Chúng tôi đi sâu vào các cơ hội và thách thức do CRM điện tử và sự đa dạng văn hóa mang lại để giúp bạn vượt lên và giữ vững vị trí đó.

Các thương hiệu thành công như Google đầu tư rất nhiều vào dịch vụ chăm sóc khách hàng vì họ coi trọng phản hồi của khách hàng và thực sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ của họ. Hơn nữa, khi khách hàng cảm thấy được công ty coi trọng, họ có xu hướng trung thành hơn, do đó làm tăng lợi nhuận. Để một doanh nghiệp quản lý chiến lược các mối quan hệ khách hàng, nó đòi hỏi một dịch vụ chăm sóc khách hàng đáng giá. Khóa học này dạy bạn cách các tổ chức có thể quản lý khách hàng của họ một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất từ dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ. Chúng tôi bắt đầu bằng cách chứng minh cách một doanh nghiệp có thể quyết định chi bao nhiêu tiền cho việc thu hút và giữ chân khách hàng. Chúng tôi đưa ra ảnh hưởng của giá trị và sự hài lòng mà khách hàng cảm nhận được trong việc thiết lập lòng trung thành của khách hàng trong thị trường doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Khóa học cũng minh họa vai trò quan trọng của tiếp thị quan hệ trong thị trường dịch vụ B2C. Chúng tôi chia nhỏ các bước trong việc quản lý những khách hàng chọn rời bỏ doanh nghiệp và thảo luận về cách các tổ chức có thể phục hồi thành công sau những thất bại trong dịch vụ.

Sau đó, khóa học đưa ra một mô hình khái niệm cho một doanh nghiệp tổng hợp và trình bày một nghiên cứu minh họa tác động của việc các nhà cung cấp dịch vụ thực tế thất bại đối với sự hài lòng của người tiêu dùng. Chúng tôi nghiên cứu hành vi độc đáo của thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và các giai đoạn của quy trình mua hàng B2B, trong đó quản lý quan hệ khách hàng cũng quan trọng như trong thị trường B2C. Khóa học điều hướng các chiến lược CRM chính có thể được sử dụng để quản lý giá trị và lòng trung thành của khách hàng trong thị trường B2B. Chúng tôi đề cập đến ‘lý thuyết cấp độ xây dựng’, liên quan đến dự đoán, đánh giá và ra quyết định và thúc đẩy hành vi của người tiêu dùng. Chúng tôi giúp bạn đánh giá cao ảnh hưởng của lòng trung thành với thương hiệu và tác động của lý thuyết cấp độ xây dựng trong quản lý quan hệ khách hàng của thị trường B2B. Internet đã trở thành một công cụ quan trọng được sử dụng bởi hầu hết mọi doanh nghiệp để quản lý khách hàng hiệu quả. Khóa học chia nhỏ cấu trúc của CRM trực tuyến hoặc dựa trên internet khi bạn tìm hiểu tầm quan trọng và các mô-đun cốt lõi của kho dữ liệu trong quản lý quan hệ khách hàng điện tử (eCRM). Sau đó, chúng tôi giải thích sự đa dạng văn hóa ảnh hưởng đến quản lý quan hệ khách hàng như thế nào và kết luận bằng việc phân tích quản lý tài khoản toàn cầu cho các tổ chức có khách hàng nước ngoài.

CRM hiệu quả cần phải có chiến lược và khóa học này cung cấp các phương pháp hiệu quả để cải thiện mối quan hệ khách hàng trong thị trường B2C, B2B và toàn cầu. Chúng tôi chỉ cho bạn một khung khái niệm về quản lý quan hệ khách hàng toàn cầu và cách triển khai CRM xuyên biên giới. Khóa học này thúc đẩy những người đang muốn làm việc trong lĩnh vực quan hệ khách hàng hoặc bất kỳ ai đang muốn đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Kinh doanh tốt được xây dựng trên lòng trung thành của khách hàng và chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng một nền tảng vững chắc.

CLICK HERE TO LEARN

Learn how businesses can improve their customer care services with this free online management course.
This free online course suits small business owners or anyone pursuing a career in customer relations management (CRM). We explore strategies to help you build better relationships with both local and international customers. We explain how to manage customers who leave and how to recover from service failures. We delve into the opportunities and challenges presented by electronic CRM and cultural diversity to help you get ahead and stay there.

Successful brands like Google invest heavily in customer care services because they value customers’ feedback and really care about the quality of their services. Moreover, when customers feel valued by a company, they tend to be more loyal, which in turn boosts profit. For a business to strategically manage customer relationships, it requires a worthwhile customer care service. This course teaches you how organizations can effectively manage their customers and get the best results from their customer care service. We begin by demonstrating how a business can decide how much money to spend on customer acquisition and retention. We lay out the influence of customer-perceived value and satisfaction in establishing customer loyalty in business-to-consumer (B2C) markets. The course also illustrates the crucial role of relationship marketing in the B2C service market. We break down the steps in managing customers who choose to leave a business and discuss how organizations can successfully recover from service failures.

The course then lays out a conceptual model for an aggregator business and presents a research study illustrating the impact of actual service provider failures on consumer satisfaction. We study the unique behaviour of business-to-business (B2B) markets and the stages of the B2B buying process, in which customer relationship management is just as important as it is in B2C markets. The course navigates key CRM strategies that can be utilized to manage customer value and loyalty in B2B markets. We address ‘construal-level theory’, which deals with prediction, evaluation and decision-making and drives consumer behaviour. We help you appreciate the influence of brand loyalty and the impact of construal-level theory in customer relationship management of B2B markets. The internet has become a critical tool used by almost every business to effectively manage customers. The course breaks down the structure of online or internet-based CRM as you learn the importance and core modules of data warehouses in electronic customer relationship management (eCRM). We then explain how cultural diversity influences customer relationship management and conclude with analysis of global account management for organizations with foreign customers.

Effective CRM needs to be strategic and this course provides effective methods to improve customer relations in the B2C, B2B and global market. We show you a conceptual framework of global customer relationship management and how to implement CRM across borders. This course boosts those looking to work in customer relations or anyone looking to drive their businesses to new heights. Good business is built on customer loyalty and we offer you the tools with which to build a solid foundation.