Hiểu sâu hơn về hành vi người tiêu dùng và học cách tác động đến quá trình ra quyết định của họ.

Khóa học trực tuyến miễn phí về tâm lý học ứng dụng này sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng. Hiểu biết về hành vi người tiêu dùng là chìa khóa để tiếp thị sản phẩm theo cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đó là bởi vì việc hiểu hành vi người tiêu dùng cho phép chúng ta đánh giá và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Khóa học này sẽ giúp bạn tạo ra các chiến dịch tiếp thị được thiết kế để tận dụng hành vi của người tiêu dùng.

Khóa học này trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn tầm quan trọng của việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bạn sẽ tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu này phát triển như thế nào, ứng dụng của nó và các giai đoạn liên quan đến quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Bạn sẽ nghiên cứu các mô hình chính về hành vi người tiêu dùng, cách các mô hình này được phát triển và ý nghĩa của chúng đối với nhà tiếp thị. Bạn sẽ xem xét Mô hình hành vi người tiêu dùng của Howard Sheth, nghiên cứu công trình của các nhà tâm lý học nổi tiếng và tìm hiểu các ứng dụng của những mô hình này đối với công việc của một nhà tiếp thị.

Sau đó, bạn sẽ nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng để giúp bạn hiểu hành vi đối với một thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ. Khóa học cũng sẽ thảo luận về bản chất và chức năng của thái độ, bao gồm các mô hình cấu trúc của thái độ người tiêu dùng. Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách các nhà tiếp thị đo lường thái độ và những thay đổi có thể xảy ra như thế nào. Sau đó, khóa học sẽ thảo luận về tầm quan trọng của tính cách như một yếu tố trong quá trình ra quyết định của người tiêu dùng cũng như các ý tưởng về hình ảnh bản thân và khái niệm bản thân.

Bằng cách hiểu rõ hơn về bản chất và chức năng của thái độ, cách hình thành thái độ và những yếu tố nào ảnh hưởng đến thái độ, bạn có thể tác động đến quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Văn bằng về Tâm lý học ứng dụng – Khóa học trực tuyến về Hành vi người tiêu dùng có thể giúp bạn thiết kế, phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị có thể giúp sử dụng tính cách mua hàng của từng người tiêu dùng. Vì vậy, hãy xem qua khóa học ngay hôm nay và bắt đầu nâng cao kỹ năng tiếp thị của bạn.

CLICK HERE TO LEARN

Gain a stronger understanding of consumer behavior and learn how to influence consumers’ decision-making processes.
This free online course in applied psychology will introduce you to the fundamentals of consumer behaviour. An understanding of consumer behavior is key for marketing a product in a way that satisfies customers’ demands. This is because understanding consumer behaviour allows us to gauge and control the factors that influence customers’ decisions. This course will help you create marketing campaigns designed to leverage consumer behaviour.

This course will first introduce you to the importance of studying consumer behavior. You will learn how this field of study developed, its applications, and the stages involved in the consumer decision-making process. You will study the main models of consumer behavior, how these models have been developed, and their implications for a marketer. You will look into the Howard Sheth Model of Consumer Behavior, study the work of renowned psychologists, and learn the applications of these models for the work of a marketer.

You will then study consumer attitudes to help you understand behaviors toward a brand, product, or service. The course will also discuss the nature and function of attitudes, including the structural models of consumer attitudes. Next, you will learn how attitudes are measured by marketers and how changes may come about. The course will then discuss the importance of personality as a factor in the consumer decision-making process as well as the ideas of self-image and self-concept.

By gaining a better understanding of the nature and functions of attitudes, how attitudes are formed, and what factors influence attitudes, you can influence the decision-making process of consumers. The Diploma in Applied Psychology – Consumer Behavior online course can help you design, develop, and implement marketing strategies that can help utilise individual consumers’ buying personalities. So, check out the course today, and start enhancing your marketing skills.