Dihydroxyacetone (DHA) – thành phần nhuộm da an toàn đã được kiểm nghiệm