Tìm hiểu lý do tại sao các nhà quản lý vận hành có thể sử dụng DSS (Hệ thống hỗ trợ quyết định) trong tổ chức của họ trong khóa học trực tuyến miễn phí này.

Khóa học trực tuyến miễn phí này cung cấp phần giới thiệu về Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) cho Quản lý vận hành. Bạn sẽ học được cách DSS mở rộng quy trình ra quyết định của người quản lý bằng cách duy trì các phụ kiện và dữ liệu có sẵn cho người quản lý, tăng tính linh hoạt, hiệu quả và khả năng đưa ra quyết định tốt nhất có thể. Đừng chần chừ nữa. Tăng cường sự tự tin của bạn vào hệ thống hỗ trợ quyết định bằng cách hiểu cách thức hoạt động của nó trong quản lý vận hành.

Khóa học trực tuyến miễn phí này là một khóa học cơ bản về Hệ thống hỗ trợ quyết định cho Quản lý vận hành. Nó giới thiệu về cách các nhà quản lý vận hành đưa ra quyết định và cách những quyết định đó cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sản lượng của họ. DSS giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định bằng cách sử dụng các biểu diễn trên máy tính tương tác mô tả các quy trình trong thế giới thực. DSS cũng sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nội bộ và tìm kiếm các dữ liệu cụ thể có tương quan với các tình huống khó xử hiện tại. Đây là một cơ chế để trả lời các câu hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu” về những gì sẽ xảy ra nếu người quản lý vận hành thực hiện một số thay đổi. Một hệ thống chuyên gia cung cấp cho các nhà quản lý thông tin tương tự như những gì họ nhận được từ một chuyên gia. Không giống như con người, các hệ thống DSS là không thiên vị và lời khuyên chỉ dựa trên xu hướng và dữ liệu lịch sử chứ không phải cảm xúc. Trong khi một số hệ thống chuyên gia thay thế các chuyên gia của con người; những người khác hỗ trợ họ.

Khóa học này sẽ làm nổi bật ứng dụng của Phương pháp TOPSIS và lý do tại sao phương pháp này được coi là phù hợp bằng cách khám phá các khái niệm cơ bản của nó. Bạn sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của cây quyết định và DSS có sẵn để phân phối sản xuất nhiều mặt hàng. Quản lý vận hành liên quan đến việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ một cách thiết thực và hiệu quả về chi phí. Điều này đòi hỏi phải đưa ra những đánh giá phức tạp trong cấu hình, thực hiện và phát triển nhiều hoạt động sản xuất. Hệ thống hỗ trợ quyết định rất quan trọng trong việc thực hiện tính chất phụ thuộc lẫn nhau và phức tạp của các quyết định quản lý này. Các nhà quản lý, trong khi sử dụng DSS, có thể đưa ra quyết định hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng phải hiểu rằng họ không phải làm theo lời khuyên được đưa ra và hệ thống không thể quyết định thay cho người quản lý. Các nhà quản lý có thể không coi giải pháp phù hợp nhất có nguồn gốc từ hệ thống là phù hợp. Nó hiếm, nhưng nó xảy ra. Khi điều này xảy ra, thì họ có thể sử dụng cảm xúc. Mặc dù điều đó không nhất thiết phải được khuyến khích vì nó tạo ra sự thiên vị, nhưng đôi khi, đó là điều cần thiết.

Cuối cùng, trở thành một nhà quản lý vận hành là một công việc phức tạp nhưng bổ ích. Chắc chắn, bạn sẽ có công nghệ hỗ trợ, nhưng cuối cùng, bạn phải đưa ra quyết định cuối cùng không phải lúc nào cũng vì lợi ích tốt nhất của đa số. Một nhà quản lý vận hành giỏi phải mạnh mẽ và tập trung vào việc đảm bảo rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để làm cho doanh nghiệp có lợi nhuận. Các nhà quản lý sẽ bị thu hút bởi DSS vì nó cho phép họ xác định nhanh chóng các sai lệch và bất thường. DSS trao quyền cho họ dự đoán kết quả với sự trợ giúp của một cơ sở truy vấn đặc biệt hiệu quả. Trong xã hội ngày nay, tất cả chúng ta đều đã từng tương tác ở điểm này hay điểm khác với DSS. Từ quan sát, chúng ta có thể nói rằng nó tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn. Nó cũng xử lý rất nhiều dữ liệu nhanh hơn con người có thể. Nếu bạn là một nhà quản lý vận hành quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về DSS, thì khóa học này là dành cho bạn!

ENGLISH:
Learn why operations managers may use DSS in their organisation in this free online course.
This free online course offers an introduction to Decision Support Systems for Operations Management. You will learn how it extends a manager’s decision-making process by maintaining accessories and data made possible to the manager, increasing their flexibility, efficiency and possibility of making the best possible decision. Don’t dither. Boost your confidence in decision support systems by understanding how it works in operations management.

This free online course is a basic course on Decision Support Systems for Operations Management. It introduces how operations managers decide and how those decisions will ultimately affect their trading and their output. A decision support system (DSS) helps managers make decisions using interactive computer representations that depict real-world processes. The DSS also uses data from the in-house database and looks for particular data that correlate to the predicaments at hand. It is a mechanism for answering “what if” enigmas about what would transpire if the operations manager made some modifications. An expert system gives managers information comparable to what they would get from a human specialist. Unlike humans, DSS systems are unbiased, and advice is solely based on trends and historical data rather than emotions. Whilst some expert systems take the place of human experts; others assist them.

This course will highlight the application of the TOPSIS Method and why this is deemed suitable by exploring its basic concepts. You will learn about the importance of decision trees and the DSS available for Multi-Item production distribution. Operations management deals with the practical and cost-effective production of goods and services. This requires making complex judgments in the configuration, execution, and development of multiple production activities. Decision support systems are critical in undertaking the interdependent and complex nature of these management decisions. Managers, while using DSS, can make effective decisions. However, you must also understand that they do not have to follow the advice given, and the system cannot decide for the manager. Managers may not deem the most suitable solution derived from the system as fitting. It’s rare, but it happens. When this does happen, then they may use emotions. Whilst that is not necessarily encouraged as it creates bias, at times, it is a necessity.

Finally, being an operation manager is a complex but rewarding job. Sure, you will have technology assisting you, but ultimately, you have to make the final decision that is not always in the majority’s best interest. A good operations manager has to be strong and focused on ensuring that they are doing all they can to make the business profitable. Managers will gravitate to DSS as it allows them to identify deviations and anomalies promptly. DSS empowers them to predict out­comes with the help of an efficient ad hoc query facility. In today’s society, we have all interacted at some point or another with a DSS. From observation, we can tell that it facilitates faster transactions. It also processes a lot of data faster than a human could. If you are an operations manager interested in learning more about DSS, this course is for you!

START COURSE NOW