Khóa học về Quản lý Quan hệ Khách hàng từ Alison này sẽ giúp bạn tạo ra các dịch vụ vượt trên cả sự hài lòng của khách hàng.

Khóa học Quản lý Quan hệ Khách hàng trực tuyến miễn phí này từ Alison sẽ dạy bạn cách thiết kế và phát triển các quy trình dịch vụ hiệu quả cho khách hàng. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng, các yếu tố tiếp thị quan trọng hình thành nên mô hình nhu cầu và các thành phần cốt lõi của quy trình dịch vụ. Điều này có thể giúp doanh nghiệp của bạn đạt được sự xuất sắc trong các mối quan hệ khách hàng, vì vậy hãy kiểm tra ngay bây giờ!

Khóa học này trước tiên sẽ thảo luận về những thách thức mà các nhà quản lý dịch vụ phải đối mặt. Bạn sẽ nghiên cứu các biến thể về nhu cầu so với năng lực và các hình thức khác nhau của dịch vụ năng suất sản xuất. Sau đó, bạn sẽ xem xét lý do tại sao các hàng đợi xảy ra và nghiên cứu mô hình ba giai đoạn của việc ra quyết định của khách hàng. Khóa học sẽ thảo luận về mức độ tham gia của khách hàng, công nghệ tự phục vụ (SST), đồng sáng tạo trong quản lý dịch vụ và DART, viết tắt của đối thoại, tiếp cận, quản lý rủi ro và minh bạch.

Sau đó, bạn sẽ xem xét trình tự ưu tiên để thiết kế dịch vụ mới dưới dạng quy trình và chu kỳ phát triển dịch vụ mới bao gồm chiến lược dịch vụ, khái niệm dịch vụ, bản thiết kế dịch vụ và các quy trình hỗ trợ. Sau đó, khóa học sẽ thảo luận về định vị chiến lược thông qua lựa chọn quy trình bao gồm mức độ phức tạp và mức độ khác biệt. Bạn cũng sẽ nghiên cứu gương phản chiếu sự hài lòng cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài của chuỗi lợi nhuận dịch vụ.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) rất quan trọng khi nói đến việc điều hành một doanh nghiệp thành công. Bằng cách đạt được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, công ty có thể điều hành kinh doanh và tạo ra doanh thu hiệu quả hơn. Khóa học trực tuyến về Quản lý Quan hệ Khách hàng trong Dịch vụ Doanh nghiệp này sẽ dạy cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng bạn cần để cải thiện mối quan hệ khách hàng của công ty bạn và trở thành thành viên có giá trị trong tổ chức tiếp theo của bạn. Tất cả điều này, miễn phí.

CLICK HERE TO LEARNING

Learn how to create business services that go beyond customer satisfaction with this customer relationship course.
This free online Customer Relationship Management course from Alison will teach you how to design and develop effective and efficient service processes for customers. It will give you a better understanding of consumer behaviour, important marketing elements that shape demand patterns, and the core components of service processes. This can help your business achieve excellence in customer relationships, so check it out now!

This course will first discuss the challenges that service managers face. You will study variations in demand relative to capacity and the different forms of productive capacity services. You will then look into why waiting lines occur and study the three-stage model of customer decision making. The course will discuss levels of customer participation, self-service technology (SST), the co-creation in service management, and the DART, which stands for dialogue, access, risk management, and transparency.

You will then look into the priority sequence for designing the new service as a process and the new service development cycle including service strategy, service concept, service blueprints, and supporting processes. The course will then discuss strategic positioning through process selection which includes the degree of complexity and the degree of divergence. You will also study the satisfaction mirror as well as the internal and external factors of the service profit chain.

Customer relationship management (CRM) is very important when it comes to running a successful business. By attaining a better relationship with your customers, a company can more efficiently conduct business and generate revenue. This Customer Relationship Management in Business Services online course will teach you the knowledge and skills you need to improve your company’s customer relationships and become a valuable member of your next organisation. All this, for free.