Khóa đào tạo dịch vụ khách hàng trực tuyến miễn phí này cung cấp các kỹ năng giao tiếp và giải thích nghi thức điện thoại.

‘Dịch vụ khách hàng’ mô tả sự hướng dẫn mà một doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng của mình. Khóa học này giải thích cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời qua điện thoại. Chúng tôi phác thảo các kỹ thuật ‘xử lý’ và thực hành quản lý khách hàng để giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng qua điện thoại. Tại sao bạn nên cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời? Lòng trung thành thực sự của khách hàng là gì? Khóa học chăm sóc khách hàng này trả lời những câu hỏi như vậy và cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.

‘Dịch vụ khách hàng’ đề cập đến sự hỗ trợ và hướng dẫn mà một công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Chúng tôi bắt đầu khóa học này bằng cách thiết lập tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Sau đó, chúng tôi giải thích tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng tốt đối với các mối quan hệ này và cách phát triển các kỹ năng giao tiếp để đối phó với khách hàng. Chúng tôi trả lời các câu hỏi như ‘tại sao bạn nên cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời?’ và ‘một số yếu tố chính của chu kỳ quản lý quan hệ khách hàng chủ động là gì?’.

Sau đó, khóa học trình bày cách tìm hiểu mô hình dịch vụ được sử dụng để xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và các kỹ thuật ‘xử lý’ giúp khách hàng tức giận bình tĩnh lại. Chúng tôi khám phá các chiến lược khác nhau để duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, bao gồm cả việc sử dụng các quy tắc ứng xử qua điện thoại tốt. Chúng tôi phác thảo một số mẹo để xử lý khách hàng tức giận và khám phá nghệ thuật lắng nghe và im lặng. Những kỹ năng giao tiếp nâng cao này là nền tảng cho quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và thúc đẩy dịch vụ khách hàng tốt.

Khóa học này mang đến cơ hội thành thạo các kỹ năng chăm sóc khách hàng và tìm hiểu các quy tắc ứng xử qua điện thoại. Chúng tôi cung cấp các ý tưởng và kỹ thuật thực tế mà bạn có thể tự tin sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi đưa ra các nguyên tắc và kỹ thuật liên quan đến chăm sóc khách hàng doanh nghiệp và giải thích cách thực hiện chúng tại nơi làm việc. Đăng ký khóa đào tạo dịch vụ khách hàng này để tìm hiểu cách sử dụng các quy tắc ứng xử qua điện thoại phù hợp để có lợi thế trong lĩnh vực quan hệ khách hàng và giữ cho khách hàng hài lòng và bình tĩnh.

CLICK HERE TO LEARN

This free online customer service training course provides communication skills and explains telephone etiquette.
‘Customer service’ describes the guidance a business gives its customers. This course explains how to provide great customer care service over the phone. We outline ‘defusing’ techniques and customer management practices to help you build a good rapport with clients over the phone. Why should you provide great customer service? What is true customer loyalty? This customer care course answers such questions and improves your communication skills.

‘Customer service’ refers to the support and guidance that a company offers its clients. We begin this course by establishing the importance of developing long-term relationships with customers. We then explain the importance of good customer service to these relationships and how to develop communication skills for dealing with customers. We answer questions like ‘why should you provide great customer service?’ and ‘what are some key elements of a proactive customer relations management cycle?’.

The course then demonstrates how to learn the service model used to build good relations with customers and the ‘defusing’ techniques that calm angry customers. We explore different strategies to maintain a good rapport with customers, including the use of good telephone etiquette. We outline some tips for handling angry customers and explore the art of listening and silence. These enhanced communication skills are fundamental to customer relations management (CRM) and promote good customer service.

This course offers an opportunity to master customer care skills and learn telephone etiquette. We provide practical ideas and techniques you can confidently use in your daily life. We lay out the principles and techniques relevant to business customer care and explain how to implement them in the workplace. Sign up for this customer service training course to learn how to employ proper telephone etiquette to gain an edge in the field of customer relations and keep clients satisfied and calm.