Học cách tạo nội dung chuyển đổi thành doanh số hoặc khách hàng tiềm năng từ trang web, blog hoặc mạng xã hội với khóa học trực tuyến này.

Khóa học trực tuyến miễn phí về copywriting chuyển đổi này sẽ dạy bạn cách viết nội dung có sức thuyết phục cao. Bạn có bán sản phẩm, dịch vụ hoặc quảng bá các ưu đãi liên kết không? Nếu vậy, copywriting có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn sẽ học được. Bạn sẽ nghiên cứu cách sử dụng sức mạnh của ngôn từ để thu hút sự chú ý, tạo ra sự quan tâm, tạo ra mong muốn và quan trọng nhất là đạt được kết quả bạn muốn. Tham gia khóa học này ngay hôm nay và học cách viết copywriting nhanh chóng!

Tìm hiểu cách làm cho nội dung trang web, bài đăng trên blog hoặc các trang mạng xã hội của bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh vì tất cả các lý do chính đáng bằng cách viết nội dung hấp dẫn và thuyết phục bằng cách sử dụng copywriter chuyển đổi. Thế giới trực tuyến tràn ngập các doanh nhân đang tìm cách khởi nghiệp hoặc phát triển doanh nghiệp hiện có. Để thành công, chúng ta cần hiểu cách sử dụng từ ngữ hiệu quả.

Nhiều chủ sở hữu trang web dành hàng giờ đồng hồ để thiết kế trang web của họ nhưng không hiểu rằng ngay cả thiết kế trang web hấp dẫn nhất trên thế giới cũng sẽ không chuyển đổi khách truy cập thành người mua. Chắc chắn, thiết kế rất quan trọng, nhưng mọi người mua chủ yếu là kết quả của những gì được nói và cách bạn nói điều đó. Nói cách khác, những gì được viết?

Khóa học viết nội dung thuyết phục này giải thích copywriting là gì và cách sử dụng nó để liên quan đến người đọc, vẽ tranh trong tâm trí người đọc và hướng người đọc thực hiện hành động mong muốn. Hành động mong muốn có thể là mua hàng, đăng ký danh sách email, điền vào biểu mẫu hoặc chỉ cần nhấp vào một liên kết. Bất cứ mục tiêu của bạn là gì. Cho dù đó là nhiều doanh số hơn, nhiều người đăng ký hơn hay nhiều cuộc hẹn hơn, sử dụng đúng từ ngữ có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho kết quả của bạn.

ENGLISH:
Learn to create content that converts into sales or leads from websites, blogs, or social media with this online course.
This free online conversion copywriting course will teach you how to write highly persuasive content. Do you sell products, services, or promote affiliate offers? If so, copywriting is probably the most important skill you will ever learn. You will study how to use the power of words to capture attention, generate interest, create desire, and most importantly, to get the results you want. Take this course today and learn copywriting fast!

Learn how to make your website content, blog posts, or social media pages stand out from the competition for all the right reasons by writing attention-grabbing and persuasive content using conversion copywriter. The online world is crowded with entrepreneurs looking for a way to start a new venture, or to grow an existing one. To succeed, we need to understand how to use words effectively.

Many website owners spend hours and hours on the design of their site but fail to understand that even the most attractive website design in the world will not convert visitors into buyers. Sure, design matters, but people buy mostly as a result of what is being said and how you say it. In other words, what is written?

This persuasive content writing course explains what copywriting is, and how to use it to relate to the reader, to paint pictures in the reader’s mind, and lead the reader towards taking the desired action. The desired action could be a purchase, it could be subscribing to an email list, it could be filling in a form, or it could simply be clicking a link. Whatever your goals are. Whether it’s more sales, more subscribers, or more appointments, using the right words can make a huge difference to your results.

START COURSE NOW