• Tư vấn, soạn thảo, rà soát các quyết định, nghị quyết, biên bản cuộc họp thường niên/bất thường của: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị…. và thông qua các nghị quyết, quyết định của doanh nghiệp.
  • Tư vấn và xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ (ví dụ như: quy trình, quy chế, …) của doanh nghiệp.
  • Tư vấn, đề xuất các giải pháp pháp lý, tham gia đàm phán.. đối với các giao dịch, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (ví dụ như hợp đồng, biên bản làm việc, thỏa thuận ghi nhớ…)
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật đối với các giao dịch nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của doanh nghiệp và quy định của pháp luật liên quan.
  • Tư vấn, đề xuất giải pháp và thực hiện đối với các hoạt động mua bán, sát nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp (bao gồm đàm phán với đối tác, soạn thảo tài liệu, phân tích pháp lý, thực hiện các thủ tục đối với các cơ quan chức năng nhà nước có liên quan)
  • Tư vấn, đưa ra phương án đối với tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý, quy trình – quy chế, nhân sự – lao động – tiền lương…
  • Nhân sự: Tư vấn, soạn thảo và rà soát các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy trình nội bộ về quản lý, sử dụng lao động; Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật lao động và chấm dứt hợp đồng lao động; thay mặt khách hàng xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Cung cấp gói dịch vụ tư vấn thường xuyên và đóng vai trò như một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro một cách chuyên nghiệp và giảm thiểu chi phí.

LUẬT SƯ TƯ VẤN: NGUYỄN THÁI TƯỜNG HÂN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com