“Thửa đất là gì” là một trong những khái niệm được đề cập đầu tiên trong Luật Đất đai nước ta. Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 3, Luật đất đai 2013, thửa đất được định nghĩa là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Ngoài Luật Đất đai 2013, khái niệm thửa đất cũng được đề cập trong một số văn bản quản lý đất đai của Việt Nam. Tại Điều 3 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2018, thửa đất là phần diện tích đất đã xác định ranh giới, đồng thời có mục đích, vị trí, số thửa. Trong đó diện tích đất được cơ quan địa chính đo đạc theo quy định hiện hành.