Synthetix (SNX) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên blockchain Ethereum, cho phép tạo và giao dịch các tài sản tổng hợp (synthetics), còn được gọi là “Synths”.

Các Synths là gì?

Synths là các token đại diện cho giá trị của các tài sản khác, chẳng hạn như tiền điện tử (ví dụ: sBTC, sETH), tiền tệ fiat (ví dụ: sUSD, sEUR), cổ phiếu (ví dụ: sTSLA), hàng hóa (ví dụ: sXAU – vàng) hoặc chỉ số. Chúng cho phép người dùng tiếp cận với các thị trường này mà không cần sở hữu tài sản cơ sở thực tế.

Cách thức hoạt động của Synthetix:

  • Thế chấp: Để tạo Synths, người dùng cần khóa token SNX (token gốc của Synthetix) làm tài sản thế chấp với tỷ lệ thế chấp nhất định.
  • Phát hành Synths: Sau khi thế chấp đủ SNX, người dùng có thể tạo Synths tương ứng với giá trị tài sản mà họ muốn theo dõi.
  • Giao dịch Synths: Synths có thể được giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung của Synthetix (Kwenta) hoặc các nền tảng khác.
  • Thanh lý: Nếu tỷ lệ thế chấp giảm xuống dưới mức yêu cầu, tài sản thế chấp có thể bị thanh lý để đảm bảo giá trị của Synths.

Các trường hợp sử dụng của SNX:

  • Giao dịch: Người dùng có thể giao dịch Synths để tiếp xúc với các thị trường khác nhau mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.
  • Staking: Người dùng có thể stake (khóa) SNX để kiếm phần thưởng và tham gia quản trị giao thức.
  • Phần thưởng: