Số thửa đất là cách gọi ngắn gọn của số thứ tự thửa đất hay số tờ số thửa. Khái niệm này được đề cập tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, số thứ tự thửa đất là một chữ số tự nhiên thể hiện số thứ tự của thửa đất trên bản đồ địa chính. Các con số này được xác định duy nhất đối với mỗi thửa đất trong phạm vi một mảnh bản đồ địa chính nhất định.

Hiểu một cách đơn giản, số thửa đất là số hiệu của thửa đất trên bản đồ địa chính được Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo quy định.