Theo Luật Đất đai, có thể thấy đất LUC được tính là nhóm đất nông nghiệp, được sử dụng để trồng lúa nước nhằm cung cấp nguồn lương thực cho đời sống, trồng trọt hoặc chăn nuôi ở các địa phương. Lúa nước canh tác trên loại đất này còn được dùng để xuất khẩu đi các nước và mang về nguồn thu ngoại tệ lớn.