Điều kiện để được cấp sổ hồng sẽ được tuân thủ theo quy định của khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013. Theo đó, cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

– Theo quy định tại các Điều 100, 101, và 102 của Luật đất đai năm 2013 thì những người đang sử dụng đất sẽ có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận (những hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc không có giấy tờ nhưng thuộc diện đủ điều kiện để được cấp).

– Được Nhà nước giao đất cho thuê sau ngày 1/7/2014.

– Người được chuyển đổi hay nhận chuyển nhượng, thừa kế, quyền sử dụng đất được đưa ra để nhận góp vốn; khi xử lý hợp đồng thế chấp thì người được nhận quyền sử dụng sẽ dùng nó để thu hồi nợ.

– Người được sử dụng đất dựa theo kết quả hòa giải đối với các tranh chấp đất đai; dựa theo quyết định của Tòa án nhân dân dân hoặc quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

– Người trúng đấu giá thửa đất và có quyền sở hữu đất.

– Người sử dụng đất trong KCN, cụm công nghiệp hoặc khu kinh tế.

– Người mua nhà ở và các tài sản liên quan gắn liền với đất.

– Người được nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất; người mua nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

– Người sử dụng đất để tách thửa hoặc hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình , vợ chồng tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có.

– Người sử dụng đất có nhu cầu muốn cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất.