ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

– Cấp phê duyệt                                   : Thủ tướng Chính phủ

– Cơ quan thẩm định                           : Bộ Xây dựng

– Cơ quan tổ chức lập quy hoạch      : Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

– Đơn vị tư vấn lập quy hoạch             : Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong