• Doanh nghiệp:
– Soạn thảo và rà soát các quyết định, nghị quyết, biên bản cuộc họp và các văn bản quản trị nội bộ khác phù hợp với quy định pháp luật;
– Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và thông qua các nghị quyết, quyết định của doanh nghiệp;
– Soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật;
– Tư vấn tuân thủ pháp luật đối với các giao dịch nội bộ hoặc giao dịch với tổ chức, cá nhân khác nhằm bảo đảm quyền, lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

• Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp:
– Tư vấn quy trình để tiến hành giao dịch mua bán, sáp nhập;
– Trực tiếp thẩm định pháp lý (DD) đối với toàn bộ hoạt động, tình trạng tài sản của doanh nghiệp mục tiêu là đối tượng mua bán, sáp nhập;
– Tư vấn, định giá doanh nghiệp dưới góc độ rủi ro pháp lý;
– Tư vấn, soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các hợp đồng, giao dịch liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;
– Tư vấn pháp lý nhằm sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các doanh nghiệp sau khi mua bán, sáp nhập;
– Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phép hoặc thay đổi cần thiết khác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

• Đầu tư nước ngoài:
– Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho việc thực hiện Dự án;
– Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý để xin các chấp thuận/giấy phép thực hiện Dự án;
– Soạn thảo, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng trong việc thực hiện Dự án đầu tư;
– Tư vấn pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng các công trình dự án;
– Tư vấn pháp lý về việc chuyển nhượng hoặc thay đổi, chấm dứt Dự án.

• Hợp đồng và các giao dịch thương mại:
– Tư vấn chung pháp luật liên quan đến mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ quốc tế, các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, các hoạt động thanh toán quốc tế, vận tải và kho vận quốc tế, các hoạt động nhượng quyền thương mại, đầu tư ra nước ngoài;
– Tư vấn soạn thảo, rà soát, đàm phán ký kết các hợp đồng trong thương mại quốc tế;
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

• Bất động sản và xây dựng:
– Tư vấn, thẩm định pháp lý cho các dự án;
– Tìm kiếm và giới thiệu địa điểm lập dự án;
– Tư vấn và đại diện soạn thảo, rà soát, đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư, hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bao gồm cả hợp đồng EPC;
– Tư vấn và đại diện khách hàng xin các chấp thuận/giấy phép cần thiết để lập và triển khai dự án;
– Tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong quá trình khai thác, vận hành, chuyển nhượng và kết thúc dự án.

• Lao động và tuyển dụng:
– Tư vấn, soạn thảo và rà soát các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy trình nội bộ về quản lý, sử dụng lao động;
– Tư vấn pháp luật về xử lý kỷ luật lao động và chấm dứt hợp đồng lao động;
– Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
– Tư vấn tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, thay mặt khách hàng xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
– Tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, thuế thu nhập và chuyển thu nhập ra nước ngoài cho lao động nước ngoài;
– Tư vấn pháp lý liên quan đến an toàn lao động, các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

• Tài chính và ngân hàng:
– Soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng tín dụng, cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, thuê mua tài chính…
– Tư vấn và đại diện cho khách hàng để thực hiện giao dịch bảo đảm (đăng ký tài sản cầm cố, xóa đăng ký) và xử lý tài sản bảo đảm;
– Xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
– Tư vấn pháp lý phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
– Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
– Rà soát và tư vấn về các chính sách pháp luật;
– Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

• Giải quyết tranh chấp:
– Đánh giá toàn diện tranh chấp và tư vấn các giải pháp giúp giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng;
– Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng và thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;
– Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài; tư vấn, hỗ trợ thi hành quyết định trọng tài nước ngoài;
– Đại diện khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

• Sở hữu trí tuệ
– Tư vấn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài;
– Tra cứu, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài;
– Tư vấn soạn thảo và hỗ trợ đàm phán các hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
– Đại diện tranh tụng tại toà án để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
– Đại diện pháp lý giải quyết các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu trí tuệ.

TƯ VẤN LUẬT TAM NGUYÊN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL: tuvanluattamnguyen@gmail.com