Thực chất sổ xanh là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nên vẫn có giá trị pháp lý. Vì thế, người sử dụng hoàn toàn có thể sử dụng sổ xanh để thế chấp vay vốn ngân hàng giống như sổ đỏ, sổ hồng.

Để có thể thế chấp sổ xanh cần thỏa mãn những điều kiện và trường hợp đặc biệt như:
Diện tích rừng sản xuất trong sổ xanh thế chấp không quá 300 ha.
Đất được ghi trong sổ xanh không phải là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ vì không đảm bảo được điều kiện cho bên nhận thế chấp.