Theo quy định hiện hành của Nhà nước, MNC là kí hiệu để chỉ loại đất có mặt nước chuyên dùng.

Cụ thể, Thông tư số 5-TT/LB về việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước đã nêu rõ: Đất có mặt nước được giới hạn trong phạm vi mặt nước trong nội địa và vùng ven biển thuộc lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, pháp luật công nhận mặt nước đang được sử dụng, khai thác cũng như các mặt nước có khả năng khai thác nhưng chưa được chính thức sử dụng.

Như vậy có thể hiểu đất MNC chính là đất đang có ao, hồ, sông, đập thuỷ điện,… có thể sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch cấp địa phương hoặc Nhà nước.

Một số ví dụ về đất MNC bao gồm:

Nhóm 1: Các loại ao hồ nhỏ nằm trong khu vực dân cư hoặc đất chuyên dụng.
Nhóm 2: Các loại ao hồ hoặc đầm nằm trong khu vực đất canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp.
Nhóm 3: Ruộng được cải tạo để tiến tới nuôi trồng thuỷ hải sản.
Nhóm 4: Các loại ao, đầm, phá xây dựng tại vùng nước lợ, ven biển hoặc cửa sông để nuôi trồng thuỷ hải sản.
Nhóm 5: Đất có hồ thuỷ lợi theo quy hoạch của địa phương.
Nhóm 6: Đất có hồ thuỷ điện.
Nhóm 7: Các loại ao hồ thuộc khu di tích, danh lam thắng cảnh được Nhà nước công nhận.
Nhóm 8: Các loại đầm, hồ, ao chuyên dùng để tưới tiêu hoặc xử lý nước thải của địa phương.
Trong đó đất thuộc các nhóm 1 – 4 được tính là đất đã được địa phương phê duyệt, chuyên nuôi trồng thuỷ hải sản và đang được khai thác. Các nhóm đất còn lại được tính là đất MNC có khả năng khai thác nhưng chưa được chính thức sử dụng.