Trích lục thửa đất được biết đến như bản vẽ trên giấy hoặc bản đồ kỹ thuật số trên máy tính thể hiện ranh giới, phạm vi của một khu vực đất nhất định dựa theo bản đồ địa chính địa phương.

Lưu ý, trích lục thửa đất chỉ là việc sao chép, thể hiện lại thông tin của một thửa đất nhất định chứ đây không phải văn bản pháp lý, không có giá trị chứng minh quyền sử dụng đất.

Ý nghĩa của trích lục thửa đất dừng lại ở việc cung cấp thông tin, đặc điểm của một thửa đất hoặc một khu vực nào đó.