Theo khoản 40, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian không quá 10 ngày (không kể thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết).