The Scope and Responsibility of Property Management

Pick up the skills required to perform the duties of a property manager in this free online property management course.
Property management is a third party’s daily supervision of residential, commercial and industrial property. This course explores the concepts behind the practice of property management and lays out the roles and responsibilities of property managers. We identify various types of properties and assets to help you understand your duties. We answer questions like ‘what is green building and sustainability?’ or ‘what is gross external area (GEA)?’.

Phạm vi và Trách nhiệm của Quản lý bất động sản

Nâng cao các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của một người quản lý bất động sản trong khóa học quản lý bất động sản trực tuyến miễn phí này.
Quản lý bất động sản là sự giám sát hàng ngày của bên thứ ba đối với bất động sản dân cư, thương mại và công nghiệp. Khóa học này khám phá các khái niệm đằng sau hoạt động quản lý bất động sản và đưa ra các vai trò và trách nhiệm của người quản lý bất động sản. Chúng tôi xác định các loại tài sản và bất động sản khác nhau để giúp bạn hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Chúng tôi trả lời các câu hỏi như ‘tòa nhà xanh và bền vững là gì?’ hoặc ‘tổng diện tích bên ngoài (GEA) là gì?’.