Cách Viết một Email Trang Trọng: 12 Quy Tắc

Bạn đang xin việc? Viết thư cho trường đại học? Liên hệ với khách hàng mới? Hãy xem bài học tiếng Anh chuyên nghiệp này trước khi viết! Tôi sẽ giải thích về các từ nhấn mạnh, chữ viết tắt, từ ngữ thừa, biểu tượng cảm xúc, từ rút gọn, thành ngữ, lời chào, tiếng lóng, động từ, danh từ, v.v. Bạn cũng sẽ cùng tôi chuyển một email đầy đủ từ không trang trọng sang trang trọng. Bài học này sẽ giúp bạn có được công việc, mức lương tăng hoặc thăng chức. Đừng bỏ lỡ!

How to Write a Formal Email: 12 Rules

Applying for a job? Writing to a university? Reaching out to a new client? Watch this professional English lesson before you write! I’ll explain about intensifiers, abbreviations, redundancies, emoji, contractions, idioms, salutations, slang, verbs, nouns, and more. You’ll also change a full email from informal to formal with me. This lesson will help you get that job, raise, or promotion. Don’t miss it!