Cách để bán hàng: bản thân bạn, sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn
Bất cứ khi nào bạn nói, bạn đang bán một thứ gì đó! Học các kỹ thuật ngôn từ, giọng nói, hình thể, tinh thần và tâm lý tốt nhất để bán hàng thành công hơn trong bài học này. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nói chuyện tự tin và lắng nghe hiệu quả để xây dựng mối quan hệ tích cực với người phỏng vấn, khách hàng hoặc đối tác. Chúng ta sẽ xem xét các cuộc gọi chào hàng, các mẫu câu và các cách thực hành tốt nhất. Những mẹo bán hàng này sẽ giúp ích trong suốt cuộc đời của bạn, bất kể lĩnh vực hay nghề nghiệp của bạn là gì.

How to Sell: yourself, your products, your services (Business English)
Whenever you speak, you are selling something! Learn the best verbal, vocal, physical, mental, and psychological techniques to sell more successfully in this lesson. I’ll show you how to speak confidently and listen effectively to build a positive relationship with an interviewer, customer, or client. We’ll look at cold calls, sample expressions, and best practices. These sales tips will help throughout your life, no matter what your field or profession.