Tiếng Anh Cho Tài Chính: 7 Thuật Ngữ Chính (Tiếng Anh Kinh Doanh)

Học tiếng Anh và tài chính trong một bài học quan trọng! Bạn sẽ hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ như tài sản, nợ phải trả, đa dạng hóa, thanh khoản, cổ tức, khả năng chịu rủi ro, lạm phát và ROI. Chúng ta cũng sẽ xem xét các cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất và bất động sản, cũng như các nhà đầu tư thận trọng, trung bình và hung hãn. Bài học từ vựng nâng cao này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn hiểu về tiền bạc, cũng như các kế toán viên chuyên nghiệp, nhà kinh tế và chuyên gia tài chính.

English for Finance: 7 Key Terms (Business English)

Learn English and finance in one important lesson! You’ll understand the meaning of terms such as assets, liabilities, diversification, liquidity, dividends, risk tolerance, inflation, and ROI. We’ll also look at stocks, shares, bonds, interest, and real estate, as well as conservative, moderate, and aggressive investors. This advanced vocabulary lesson is essential for anyone who wants to understand money, as well as professional accountants, economists, and finance specialists.