Decred (DCR) là một loại tiền điện tử mã nguồn mở được tạo ra vào năm 2016 với mục tiêu giải quyết các vấn đề về quản trị và tài chính của Bitcoin. Decred sử dụng một hệ thống hybrid kết hợp cả Proof of Work (PoW) và Proof of Stake (PoS) để xác thực giao dịch và bảo mật mạng.

Các tính năng chính của Decred:

  • Quản trị cộng đồng: Decred cho phép những người nắm giữ DCR bỏ phiếu về các thay đổi đối với giao thức, bao gồm cả việc tài trợ cho các dự án phát triển. Điều này đảm bảo rằng cộng đồng có tiếng nói trong tương lai của dự án.
  • Hệ thống hybrid PoW/PoS: Bằng cách kết hợp PoW và PoS, Decred tận dụng các ưu điểm của cả hai hệ thống đồng thuận này. PoW mang lại sự bảo mật, trong khi PoS thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và phân phối phần thưởng công bằng hơn.
  • Kho bạc tự tài trợ: Một phần thưởng khối được phân bổ cho kho bạc của Decred, được sử dụng để tài trợ cho sự phát triển của dự án. Điều này đảm bảo tính bền vững lâu dài của Decred.