Ethics and AML Essentials for Real Estate Professionals

This free online course uncovers how to raise ethical standards and perspectives in the real estate industry.
Real estate agents must balance their work between maintaining a competitive business practice, providing outstanding customer service and adhering to government and industry standards. Profit and personal interests can easily take precedence over the client’s and the industry’s ethical ideals. This course will provide you with a solid foundation for dealing with any ethical issues that may emerge in the real estate industry.

Đạo Đức và Các Yếu Tố Chống Rửa Tiền Thiết Yếu Cho Chuyên Gia Bất Động Sản

Khóa học trực tuyến miễn phí này khám phá cách nâng cao các tiêu chuẩn và quan điểm đạo đức trong ngành bất động sản.
Các chuyên viên bất động sản phải cân bằng giữa việc duy trì thực hành kinh doanh cạnh tranh, cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và tuân thủ các tiêu chuẩn của chính phủ và ngành. Lợi nhuận và lợi ích cá nhân có thể dễ dàng được ưu tiên hơn các lý tưởng đạo đức của khách hàng và ngành. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để đối phó với bất kỳ vấn đề đạo đức nào có thể phát sinh trong ngành bất động sản.