Tiếng Anh Thương mại dành cho Quản lý Dự án & Ngân sách
Trong bài học tiếng Anh chuyên nghiệp này, tôi dạy bạn từ vựng và các khái niệm chính liên quan đến quản lý dự án và ngân sách. Bạn sẽ học ý nghĩa của các thuật ngữ trang trọng như “ưu tiên nhiệm vụ” và “phân bổ nguồn lực”, cũng như các cách diễn đạt thông thường như “bỏ lỡ cơ hội” và “đuổi kịp tiến độ”. Hãy sẵn sàng cho buổi họp tiếp theo với người quản lý hoặc nhóm của bạn bằng cách xem bài học quan trọng này.

Business English for Project Management & Budgets

In this professional English lesson, I teach you vocabulary and key concepts related to managing projects and budgets. You’ll learn the meaning of formal terms such as “prioritizing tasks” and “allocating resources”, as well as informal expressions such as “missing the boat” and “playing catch up”. Be ready for the next meeting with your manager or team by watching this important lesson.