Khóa học xây dựng thương hiệu trực tuyến miễn phí này khám phá khái niệm về tính cách thương hiệu và giải thích cách nó ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng.

Khách hàng thể hiện lòng trung thành đối với các thương hiệu cụ thể vì một số lý do. Một lý do có thể là do khách hàng nhận thấy một thương hiệu cụ thể có những đặc điểm ‘con người’ mà họ có thể kết nối. Trong khóa học xây dựng thương hiệu này, chúng tôi giải thích cách gợi lên tình cảm và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của bạn. Chúng tôi chỉ cho bạn cách xây dựng thương hiệu cá nhân và quảng bá nó bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông. Khóa học cũng trình bày cách chuyển đổi doanh nghiệp của bạn thông qua việc đổi thương hiệu.

Tại sao mọi người phải xếp hàng hàng giờ để mua chiếc iPhone mới nhất? Hoặc bỏ ra số tiền hàng đầu cho Nike Shoes? Tâm lý đằng sau ‘tính cách thương hiệu’ là câu trả lời. Sở thích của bạn đối với một số thương hiệu nhất định không phải là ngẫu nhiên. Những thương hiệu này được thiết kế để thu hút bạn và những người khác có cùng mong muốn. Hình thành mối liên hệ sâu sắc với cảm xúc của mọi người là cách các thương hiệu lớn thống trị thị trường của họ và có được khách hàng trung thành. Khóa học xây dựng thương hiệu này khám phá các chiến lược mà bạn có thể sử dụng để xây dựng tính cách thương hiệu và do đó gợi lên và duy trì lòng trung thành của khách hàng.

Phần đầu tiên của chúng tôi cho thấy cách sử dụng phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của thương hiệu và giải thích lý do tại sao việc xây dựng thương hiệu cá nhân lại quan trọng. Sau đó, chúng tôi xác định ‘tính xác thực của thương hiệu’ và chỉ cho bạn cách tạo ra một thương hiệu được khách hàng tiềm năng coi là ‘xác thực’. Chúng tôi đưa ra bốn yếu tố chính để bạn tập trung nỗ lực tiếp thị của mình.

Phần cuối cùng của khóa học phác thảo các bước thực tế bạn có thể thực hiện để đối phó hoặc xử lý các lỗi dịch vụ khách hàng để giúp bạn lấy lại niềm tin của khán giả. Cuối cùng, chúng tôi khám phá khái niệm về đổi thương hiệu và khả năng chuyển đổi doanh nghiệp của nó. Khóa học này phù hợp với bất kỳ ai muốn tối ưu hóa nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp của họ và phát triển cơ sở khách hàng trung thành hoặc sự hiện diện trực tuyến. Chúng tôi dựa trên các nguyên tắc và chiến lược tiếp thị và liên kết chúng với các hoạt động xây dựng thương hiệu để giúp bạn thiết lập một cá tính thương hiệu truyền cảm hứng cho lòng trung thành của khách hàng.

START COURSE NOW

This free online branding course explores the concept of brand personality and explains how it affects customer loyalty.
Customers show loyalty towards particular brands for a number of reasons. One reason could be that customers perceive a particular brand to have ‘human’ characteristics they can connect with. In this branding course, we explain how to evoke customer affection and loyalty towards your brand. We show you how to build a personal brand and promote it using the media. The course also demonstrates how to transform your business through rebranding.

Why do people wait hours in line to purchase the newest iPhone? Or shell out top dollar for Nike Shoes? The psychology behind ‘brand personality’ is the answer. Your preference for certain brands is not random. These brands are engineered to appeal to you and others with similar desires. Forming deep connections to people’s emotions is how major brands dominate their markets and gain loyal customers. This branding course explores strategies that you can use to build brand personality and thus evoke and sustain customer loyalty.

Our first section shows how using the media can influence brand visibility and explains why building a personal brand is important. We then define ‘brand authenticity’ and show you how to create a brand that is perceived as ‘authentic’ by potential customers. We lay out four key elements on which to focus your marketing efforts.

The course’s last section outlines practical steps you can take to deal with or handle customer service mistakes to let you win back your audience’s trust. Finally, we explore the concept of rebranding and its ability to transform your business. This course is suited to anyone who wants to optimise their personal or business branding efforts and grow a loyal customer base or online presence. We draw on marketing principles and strategies and link them to branding practices to help you to establish a brand personality that inspires customer loyalty.