VDA Design is a team of experts with many years of experience in the field of Graphic Design in Vietnam. VDA specializes in designing graphic products applied in the field of Digital Marketing, Advertising, Architectural – Interior Concepts, Brand Identity, Mascot Design, etc… VDA’s products include products manufactured by VDA. produce custom designs and pre-designed products, through which customers can purchase as payment and download design files in digital format for use.

VDA Design  là đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa ứng dụng tại Việt Nam. VDA chuyên thiết kế các sản phẩm đồ họa ứng dụng trong lĩnh vực Digital Marketing, Quảng cáo, Kiến trúc – Nội thất, Nhận diện Thương hiệu, Thiết kế Linh vật, v.v… Sản phẩm của VDA bao gồm các sản phẩm do VDA sản xuất. sản xuất các thiết kế theo yêu cầu và các sản phẩm được thiết kế sẵn, qua đó khách hàng cũng có thể mua dưới dạng thanh toán trực tuyến và tải xuống các tệp thiết kế ở định dạng kỹ thuật số để sử dụng.